tirsdag 14. september 2010

Østlendingen, 14.09.10:

Jeg er ikke inhabil

Foto: Cathrine Loraas Møystad

For tredje gang er Erik Hanstads (H) habilitet oppe til vurdering. Etter innspill fra innbyggerne har ordføreren vurdert Hanstad som inhabil i vegsaken. Hanstad trekker seg som leder.

– Jeg er ikke inhabil i saken. Jeg er totalt uenig i argumentasjonen. Jeg ba formannskapet vurdere min habilitet da saken kom opp etter at kommunestyret avviste vegvesenets to alternativer. Det virket som om ingen hadde tenkt på det. Og saken ble skrinlagt. Nå er det plutselig aktuelt igjen fordi to innbyggere finner at jeg er inhabil, sier Hanstad.


– Hvorfor ville du at habiliteten din skulle vurderes da?

– Jeg hadde vært erklært inhabil da vegvesenets to innstillinger om sentrumsbru var oppe. Jeg ønsket at prosessen skulle være ryddig, slik at jeg slapp å bli kastet ut igjen. Men det blir jeg jo likevel.

Respekterer

– Jeg synes også at det er et paradoks at da jeg ble valgt som leder for den arbeidsgruppa var jeg ikke med på avstemningen. For jeg var fortsatt inhabil. Det er jo ganske ironisk, sier Hanstad.

Han har bestemt seg for å trekke seg som leder uavhengig utfallet i formannskapet.

– Jeg respekterer ordførerens innstilling. Hvis min habilitet er under tvil og det vil sette spørsmål ved tilliten til veggruppa, så trekker jeg meg. Men jeg er ikke enig i saksgang og ordlyd. Jeg synes det er vondt at folk ikke har tillit til meg, og mener jeg har andre motiv, sier Hanstad.

Han vil ta opp saken internt i Høyre og lover at den vil få etterspill.

– Det blir vanskelig å rekruttere folk til politikken når engasjementet deres blir brukt mot dem, og habiliteten hele tiden skal vurderes, sier Erik Hanstad.

Han ble erklært inhabil i vegsaken når brualternativene ble diskutert, samt etablering av Skysstasjon.

Styremedlem

Formannskapet skal i morgen votere over Erik Hanstads habilitet. Han sitter som leder for en arbeidsgruppe hvor oppdraget er å «inngå dialog med Statens vegvesen og andre overordna myndigheter for å avklare videre prosess for utredning av overordnet vegnett i Elverum».

Ordførerens innstilling er at Hanstad er inhabil i arbeidsgruppa. Bakgrunnen er at Hanstad har eiendom i Magnus Hamlanders vei på Vestad, og derfor kan ha interesser i hvor et overordnet vegsystem går, i tillegg til at han er styremedlem i Interessegruppa Bedre Byutvikling (IBB). Dette kan komme i konflikt med hans habilitet i vegsaken. Dette har kommet fram som kontroversielt etter at Kjetil Bakke ba kommunen ta konsekvensene av det.

Publisert mandag 13. september 2010 kl. 23:52.mandag 13. september 2010

Leserinnlegg i Østlendingen, lørdag 11.09.10 - etter mange tilbakemeldinger rundt deler av innspillet om Hanstads habilitet i vegsaken:


Friluft og rekreasjon


Aller først: Jeg har aldri brukt ordene ”mer verdifulle” i forhold til rekreasjonsområdene våre slik det tilsynelatende fremstår i avisen den 30.08. Der ble jeg feilsitert. I forhold til presiseringen den 04.09, så er heller ikke denne korrekt. Presiseringen gjenga min oppfatning av hvilke områder som benyttes mest totalt av Elverums befolkning til rekreasjon og fritid, og kan derfor ikke sees som noe annet enn nettopp det. Min opprinnelige hensikt med presiseringen var å tydeliggjøre at jeg ikke på noen måte ønsker å bli tillagt en holdning til rekreasjonsområdene våre som ikke samsvarer med sannheten. Sannheten er at jeg aldri har hatt noe interesse i å sette de forskjellige rekreasjonsområdene våre opp mot hverandre, jeg har heller aldri forsøkt å påberope meg verken evne eller posisjon til å kunne bedrive verdivurdering av dette og vil understreke at jeg anser alle rekreasjonsområder i Elverum for å være like verdifulle i kraft av sine egenskaper og tilbud til oss som bor i denne byen. Det som blir viktig for meg i en slik debatt er at vi må bevare marka, skogen og friluftsområdene våre på en måte som vil fortsette å gjøre de like tilgjengelige som de er pr. i dag, og som holder de friske og fri fra ny tilførsel av forurensning i form av store omkjøringsveier. Når jeg sier friluftsområdene våre, så mener jeg med våre hele Elverums befolkning.

Vi vet at det er mange som benytter friluftsområdene til trening, fritid, hygge, familiesamvær og rekreasjon i likhet med rekreasjonsområder som Støa, østsiden av Glomma, Magnus Hamlanders veg, museene og Prestøya. Jeg er selv en flittig bruker av sistnevnte runde, og anser det som god rekreasjon å benytte disse områdene. Man kan ikke sette disse to områdene opp mot hverandre da de representerer to helt forskjellige og særegne sider av byen vår. Dette har jeg vært bevisst på i alle mine innspill til debatten rundt omkjøringsveg/friluftsområdene, og slik jeg ser det er det heller ikke hensiktsmessig i forhold til vegdebatten. Den bør ha et betydelig større perspektiv enn å skape konkurranse mellom de respektive områder. Begrepet idyllisk kan brukes om så mangt, og definisjonen på idyllisk er - i likhet med begrepet verdifull – en subjektivt betinget opplevelse. Noe av det jeg mener bør være av stor betydning i forhold til denne debatten er at vi bør etterstrebe å bevare noe vi anser for å være verdifullt for oss – både subjektivt sett og i forhold til hva vi mener Elverum som by er best tjent med på sikt. Den endelige løsningen bør tjene sitt formål på best mulig måte, og i minst mulig konflikt med hva Elverum ønsker å representere og fremstå som.

Det er tydelig at dette er et engasjerende tema, og det er naturlig. Det er viktig for oss alle å kunne omgi oss med det vi setter pris på, så slike debatter er sterke og nødvendige. Jeg anser allikevel nå min holdning til denne debatten rundt friluftsområder og rekreasjon som avklart, og ønsker videre å understreke at mitt hjerte og engasjement har sterk tone til selve friluftsområdene og bevaring av disse. Elverum omgir seg med fantastiske friluftsområder og unik tilgang til skog og mark, rekreasjon, og trening. Jeg anser det som verdifullt. For alle.

Bente Sjøvik Roen

Østlendingen, 30.08.10:

Erik Hanstad inhabil

Bente Sjøvik Roen reagerer på at Erik Hanstad (H) skal sitte i arbeidsgruppa som skal jobbe med veiløsning i Elverum. – Han er inhabil, mener Roen.
Skrevet av Kristin Søgård

Bente Sjøvik Roen har sterke meninger om byutviklingen i Elverum, og administrerer facebooksiden «Nei til rasering av unike friluftsområder i Elverum» sammen med Stine W. Skjæret. I likhet med Skjæret skal Roen bygge hus på det nye byggefeltet Stavåsbakken 2, området som vil bli berørt av en eventuell omkjøringsvei, slik det er beskrevet i forslaget til kommuneplanens samfunnsdel.

Begge er med i velforeningen som er etablert i området.

Mange med seg

– Jeg taler ikke bare på vegne av meg selv. Nå har vi over tusen medlemmer på facebook-siden vår, sier Roen.

– Vi føler at kommunestyret er på villspor når det gjelder det overordnede veisystemet. Erik Hanstad var erklært inhabil i vår da spørsmålet om ny bru i sentrum og andre alternative forslag fra Statens vegvesen ble behandlet i kommunestyret. Han bør eklæres inhabil nå også, framholder hun.

Roen mener elverumspolitikerne har begynt i feil ende, når de fastslår at det er gjennomgangstrafikken som er roten til trafikkproblemene i sentrum.

– Det er ikke den, men den lokale trafikken som er problemet. Den får vi ikke vekk, sier hun.

Rekreasjon

Roen mener Hanstads engasjement i Interessegruppa Bedre Byutvikling, som er mot å bygge ny bru og legge ny vei gjennom hjertet av Vestad, også taler mot hans engasjement i arbeidsgruppa.

– Han kan umulig evne å være objektiv i en slik sak. Jeg er engstelig, for det vil være uheldig for den videre utviklingen, sier Roen som kaller det «politisk uforstand» å velge inn Hanstad.

– Skal ikke Hanstad ha lov til å være sterkt engasjert i spesielle saker, på lik linje med øvrige kommunestyrerepresentanter?

– Jeg har vondt for å se at han kan håndtere denne saken på en måte som gagner alle elverumsinger. Egeninteressene hans er for sterke, sier hun.

– Er det ikke et poeng å bevare den gamle bebyggelsen på Vestad?

– Det er ikke et rekreasjonsområde lik Stavåsen og Svartholtet, og kommer ikke til å bli det heller, sier Roen, som anser rekreasjonsområdene for mer verdifulle enn særegne bydelsmiljøer.

Overrasket over reaksjonen:


– Overraskende, kommenterer Erik Hanstad om Bente Sjøvik Roens utspill.

– For det første har jeg fått min habilitet vurdert på nytt i og med at forslaget som gikk på eiendommen vår er tatt ut i vedtaket. Den biten er klarert med formannskap og ordfører, sier han.

Siktemålet for arbeidsgruppa er å finne gode løsninger, påpeker han.


– Jeg er veldig, veldig klar på at vi skal ta de hensyn som er mulig å ta når det gjelder å finne gode løsninger. Det er utgangspunktet, også for Søbakken, og det var det som lå i vedtaket av 14. april, at den overordnete veiløsningen i Elverum skal skje på mest mulig skånsom måte, poengterer han.

– Andre byer med respekt for seg sjøl, bygger ikke 15–20 meter brede veitraseer tvers gjennom et boligfelt. Målet må være samarbeid med lokale oppsittere, sier han.

Høyrepolitikeren synes for øvrig det er trist å bli beskyldt for å mele sin egen kake.

–At en mistenkeliggjøres for å være kynisk og bare tenke på seg selv, er meningsløst, sier han og forklarer:

– Skulle det bli en realitet med vei gjennom området der jeg bor, er jeg og familien min egentlig heldige fordi vi får erstatning og kan flytte. Hovedmotivet for mitt engasjement er at det er lite framtidsrettet å vedta løsninger som for evig tid vil trekke all gjennomgangstrafikk inn i bygatene.